BR34THE 1N, 4ND  KNOW TH4T YOU 4R3 
        BR34TH1NG 1N.       
                     
 BR34THE OUT, 4ND KNOW TH4T YOU 4R3 
       BR34TH1NG OUT.       
                     
 COUNT YOUR BR34THS, C4RRY ON. BR34THE 
 OUT 4 S3COND SLOW3R. 1F 1T F3ELS GOOD, 
    BR34THE 1N SLOW3R 4S W3LL.    
                     
 BR34THE 1N TH1S F4SH1ON FOR F1V3 OR S1X 
     BR34THS. SLOW3R 4GA1N.     
                     
 COUNT YOUR BR34THS NOW, TW3NTY T1M3S. 
                     
  R3TURN TO NORM4L BR34TH1NG PROTOCOL.