TH3 STR1P3D WORM, W1TH DR1PPING   
 S3GMENTS 1N Y3LLOW, 1N HOT P1NK, 1N 
 PURPL3, 1N OTH3R SUCH COLORS.    
 S1L3NTLY: "1T'S NOT R34L." (R3PE4T 
 TO YOURS3LF) "1TS NOT R34L." YOU  
 STUMBL3 1N TH3 C4V3 4ND DROP TH3  
 PHON3, 4L3RT1NG TH3 WORM.      
  
 
  
  (1N 4 S1TU4TION L1K3 TH1S YOU'R3 
  M34NT TO C4LL FOR WORM CR3W, BUT 
    1NST34D H3RE YOU 4R3 CR4WL1NG 
 B4CKWARD ON 4LL FOURS) TH3 WORM H4S 
   ST4RT3D TO PULS4T3, SO YOU MUST 
   4VO1D 1T'S G4Z3, WH1CH 1S H4RD 
 S1NC3 1T COV3RS YOUR 3NT1RE V1SION. 
  
 
  
 1T'S SM1LING, YOU C4N H34R 1T'S   
 SK1N SH1FT TO R3VE4L 1TS T3ETH. 4ND 
 TH3N TH3 W3T SOUND OF TH3 M4W    
 OP3N1NG, 4 T3RR1BLE OP3N1NG TH4T'S 
 GROW1NG 4ND ST1LL GROW1NG.