1 H4V3 4 F3VER CURR3NTLY 4ND 1T'S 1N 
 CR3D1BLY 
 WH1RRY, 1'M SL34ZY, 
 43SHAETTR, SH43SHAESH 
 43SHAESHAESHAESHAESHAESHSHS H H H H 
 1 H4V3 TH3 WHOL3 
 TH1NG 1N MY M1ND, 1N MY H34D, P41ND 4ND 
 H34VY 4ND HOTH OT HOT 1 SH1V3R 1F 1 
 MOV3 OR 1F 1 G3T 1N  CONT4CT W1TH 
 4NYTH. 1 ROT4TY 4ND V1BR4T3 4ND 
 SW4Y FROM S1D3 
                     
 4ND 1'M TO HOT. 4LMOST TH 
 1'M TH1NKING 1N ON3 D1VID3D BY TWO 
 SP3ED. 
 H3SHESHESHESHRSHRSHBSH SH SH SH.