.^~:*&&@@#                     #@@&&*:~^.
.^~:*&&&&&                     &&&&&*:~^.
.^~:*&&@@#                     #@@&&*:~^.
.^~:*&&@@@                     @@@&&*:~^.
...^~*&&&@                     @&&&*~^...
.^~:*&&@@@ 1 H4V3 4 F3VER CURR3NTLY 4ND 1T'S 1N^^^ @@@&&*:~^.
.^~:*&&@@@ ...............................CR3D1BLY^ @@@&&*:~^.
.^~:*&&@@# WH1RRY, 1'M SL34ZY,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ #@@&&*:~^.
.....^~*&@ ...................43SHAETTR, SH43SHAESH @&*~^.....
......~*&& .....43SHAESHAESHAESHAESHAESHSHS H H H H &&*~......
.....^:**& 1 H4V3 TH3 WHOL3^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ &**:^.....
.^~:*&&@## TH1NG 1N MY M1ND, 1N MY H34D, P41ND 4ND^ ##@&&*:~^.
.^~:*&&@@# .H34VY 4ND HOTH OT HOT 1 SH1V3R 1F 1^^^^ #@@&&*:~^.
.^~:*&&@## ....MOV3 OR 1F 1 G3T 1N  CONT4CT W1TH^ ##@&&*:~^.
....^~~*&@ 4NYTH. 1 ROT4TY 4ND V1BR4T3 4ND^^^^^^^^^ @&*~~^....
.^:*&&@@## .SW4Y FROM S1D3^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ##@@&&*:^.
...~:*&&&@                     @&&&*:~...
.^~:*&&&&@ 4ND 1'M TO HOT. 4LMOST TH^^^^^^^^^^^^^^^ @&&&&*:~^.
.^~:*&&@@@ ....1'M TH1NKING 1N ON3 D1VID3D BY TWO^^ @@@&&*:~^.
....^~**&@ ....SP3ED.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ @&**~^....
.^~:*&&@## H3SHESHESHESHRSHRSHBSH SH SH SH.^^^^^^^^ ##@&&*:~^.
.^~~~**&&&                     &&&**~~~^.
.^~:*&&@@@                     @@@&&*:~^.
.^~:*&&@##                     ##@&&*:~^.
.^~:*&&@##                     ##@&&*:~^.
.^~:*&&@@#                     #@@&&*:~^.
.^~:*&&@@#                     #@@&&*:~^.