K3T4M1NE, K3T, "HORS3 TR4NQU1LIZ3R"  
                     
                    
 
                    
                     
 ST1LL UNKNOWN TO M3, OTH3R TH4N THROUGH 
  DR34MS*. 4PPAR3NTLY M4D3 FOR M4K1NG  
 HOL3S. TH3Y M4Y B3 D4RK 4ND MONOCHROM3. 
       TH3Y M4Y NOT.        
                     
 WH1T3 POWD3R, DOS3D BY W4Y OF K3Y? 
                     
                    
 
                    
                     
 *4 R3D CYL1ND3R, W1D3 4S 4 F1NG3R. 
   GLOSSY FR3CKLED C3R4M1CS, W1TH   
   SOM3TH1NG ORG4N1C 1NSID3, B31NG   
 CORRUPT3D B3FORE YOUR 3YES - TURN1NG TO 
 4SH, BUT TH3RE'S NO FL4M3. YOU HOLD 1T 
 UP TO YOUR NOS3, SUCK 1T 1N W1TH 4 
 SH4RP 1NH4L3. 3X1T TO  TH3 B4LCONY. 
                     
 H3RE ON TH3 F1FTH FLOOR, W1TH 4 V13W 
 OV3R TH3  P4RK1NG LOT, TH1NGS ST4RT 
    FOLD1NG 1NTO 34CH OTH3R, L1K3   
 COLL4PS1NG 4 C4RDBOARD BOX. D1M3NSIONS 
  B3COM1NG FL4T 4ND 4DJAC3NT. PR3SSED  
 1NTO 34CH OTH3R. CR34SES 4R3 FL4TT3NED 
 OUT, D1ST4NC3S D1S4PP3AR, TH3 WORLD 1S 
 M4NGL3D DOWN TO TWO D1M3NSIONS. 4ND 
 SUDD3NLY L1GHT F4LLS ON TH3 3DGE OF 
 3VERYTH1NG R4TH3R TH4N TH3 SURF4C3: 1T 
     4LL GO3S COMPL3TELY D4RK.